EN RU

AIKO-hankekuvaukset

Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeet

”Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimilla vauhditetaan alueilla rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.” www.tem.fi

AIKOERM2016_001 Rajaliikenteen sujuvoittaminen
Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämistä sujuvoittava mittaus- ja tutkimusjärjestelmä henkilöliikenteen ja rajaviranomaisten avuksi hyödyntäen reaaliaikaista dataa. Projektin vastuutahona on Imatran kaupunki.

AIKOERM2016_002 Yrityssampo
Hankkeen tavoitteena on luoda opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia kehittävä uusi pedagoginen YritysSampo-toimintamalli sekä yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä kolmelle koulutusalalle (pilottialat). Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMPO.

AIKOERM2016_003 Kernel
LUTin ja Saimian opiskelijoista noin 1/3 on ulkomaalaisia ja heillä on paljon kiinnostusta toimia suomalaisissa yrityksissä. Hankkeessa pyritään hyödyntämään ja vahvistamaan Skinnarilassa tapahtuvaa kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään liittyvää toimintaa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM2017_003 ViSU
Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan virtuaalisten tekniikoiden soveltumista osatyökykyisten henkilöiden valmennukseen ja koulutukseen, sekä lisätään kykyä soveltaa osaamista. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluu myös digitaalisten palvelujen kehittämistyöpajojen järjestäminen hyvinvointialan pienyrityksille. Hanke toteutetaan kolmannen sektorin ja tutkimus-ja koulutusorganisaatioiden yhteistyössä. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM 2017_004 Digi Booster
Hankkeen tehtävä on auttaa eteläkarjalaisia mikro- ja pk-yrityksiä skaalaamaan liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille. Tämä toteutetaan digitaalisten alustojen avulla, samalla kun hanke auttaa yrityksiä sisäistämään digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoimintamallin uudistamisessa. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

AIKOERM 2017_005 Pikkuyrittäjät junnuyliopistossa
Hankkeessa kehitetään uutta tiedekasvatussisältöä integroitavaksi Pikkuyrittäjät -konseptiin. Työpajatoimintamallia pilotoidaan neljässä lappeenrantalaisessa alakoulussa. Valmis konsepti on monistettavissa vähintään kansalliseksi. Projektin vastuutahona on Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja hankekumppanina Lappeenrannan kaupunki.

AIKOERM 2017_006 Sampo Pop Up Factory
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi oppimisympäristö, ”Pop Up Factory”, jossa liike-elämä ja ammattiin opiskelevat nuoret kohtaavat yhteisen tekemisen ja kehittämisen kautta. Hankkeessa toteutetaan elinkeinoelämä-lähtöisiä hankkeita ja opiskelua oppilaitoksen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, mikä syventää opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia, sekä vuorovaikutusta alueen elinkeinoelämän kanssa. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto SAMPO.

TOP-AIKOERM 2018_001 TOP-hankehanke
Hankkeen tavoitteena on syventää Etelä-Karjalassa kehitettyyn sote-palvelujärjestelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä. Tähän liittyy markkinakohtaisten tarpeiden ja vaatimusten tunnistaminen sekä vientikelpoisten konseptien kehittäminen. Kohdemarkkinoita ovat Aasian maat etenkin Vietnam, mutta myös Kiina ja Singapore. Projektin vastuutahona on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote).

Lisätietoja AIKO ERM -hankemahdollisuuksista Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri laura.peuhkuri@ekarjala.fi tai 040-631 5970

 

Lappeenranta-Imatra kasvusopimusta toteuttavat hankkeet

Lappeenranta-Imatran kärkiteema on hiilineutraaliuuden ja kiertotalouden yritysratkaisut.  Teema perustuu vahvasti alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän osaamiseen ja tukee hallituksen kärkihankkeita. Teeman kasvua haetaan erityisesti elinkeinoelämän ja korkeakoulunjen välisen yhteistyön kautta. Kasvusopimuksen ja AIKO:n kärkiteemoina ovat: Kiertotalouden liiketoiminnan edistäminen, Päästötön energiajärjestelmä sekä Vedenpuhdistamot ravinnetehtaana.

AIKOKASVU EK1 Lappeenranta-Imatra AIKO 2016-2017
Hanke on osa Lappeenranta-Imatra-kasvusopimuksen toteuttamista. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edistetään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistämistä, kansainvälisten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kaupunkiseudun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen liiketoimintaekosysteemin vahvistamista.

AIKOKASVU EK2 Metanointilaitos
Hanke on osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen to­teut­ta­mis­ta. Metanointilaitoksen esisuunnittelu jaetaan kahteen teemaan:
– Mallinnus hiilidioksidin (CO2) talteenoton teknisestä toteutuksesta ja CO2 -logistiikan kustannusselvitys.
– Mallinnus katalyyttisen hiilidioksidin metanoinnin teknisestä to­teu­tuk­ses­ta.

AIKOKASVU EK3 Metanointiteknologian teollistaminen
Selvittää mahdollisuuksia kehittää metanointiteknologiaan liittyvistä osakomponenteista sarjavalmistukseen soveltuvia, edullisia mahdollisimman huoltovapaita standardituotteita. Massavalmistuksen mahdollistaminen pudottaisi komponenttien hinnan ja koko järjestelmän kustannuksia merkittävästi. Toisena päätavoitteena on osahankkeessa on arvioida investointikustannusten alentamisen vaikutuksia metanointiteknologian liiketoimintapotentiaalin kehittymiseen. Hankkeessa hyödynnetään jo käynnissä olevien esiselvityshankkeiden tuloksia.

AIKOKASVU EK4 Lappeenranta-Imatra- kaupunkiseudun innovatiivisten hankintojenkehittämisohjelma
Kaupungit laativat strategian ja tavoitteet innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen edistämiseksi.
Lappeenranta-Imatra- kaupunkiseutu edistää omalta osaltaan julkisia hankintoja haastaen palvelutuottajia ja kannustaen jatkuvasti kehittämään uusia parempia ratkaisuja. Toteutetaan hankintapotentiaaliselvitys.

AIKOKASVU EK5 Lappeenranta-Imatra AIKO 2017-2018
Hanke on osa Lappeenranta-Imatran seudun kasvusopimuksen to­teut­ta­mis­ta. Kasvusopimuksen puitteissa toteutettavilla toimenpiteillä edis­te­tään em. kärkiin liittyvien pilottilaitosten käynnistymistä, kan­sain­vä­lis­ten referenssikohteiden aikaansaamista sekä kau­pun­ki­seu­dun energia- ja ympäristöalan kansainvälisen lii­ke­toi­min­ta­ekosys­tee­min vahvistamista.

AIKOKASVU EK6 Uudenlaisen päästöttömän lämpöratkaisun pilottiprojektin tekninen ja termodynaaminen suunnittelu ja mitoitus
On olemassa tekninen suunnitelma kehittää energiavarastoratkaisu. Teknisestä ratkaisusta on valmistumassa laboratoriolaitteisto Tekesin Tempo hankkeella. AIKO -rahoituksella on tarkoitus tehdä energiavarastoratkaisun pilotin tarveanalyysit, pilotin tekninen ja termodynaaminen suunnittelu ja pilotin mitoitus, sekä pilottiratkaisun ja valmistuksen suunnittelu.

AIKOKASVU EK7 KEKO-keskuksen suunnitteluhanke
Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen suunnitellaan vedenpuhdistuksen ja ravinteiden kierrätyksen teknologista kehitys- ja kokeiluympäristöä, KEKO-keskusta.

AIKOKASVU EK8 Asemanseudun ja Ratakadun varren aurinko- ja yrityspuistoalueen valmistelu
Valmistella uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämistä asemanseudulla osana alueen imagoa ja yhtenä alueen keskeisenä vetovoimatekijänä.

AIKOKASVU EK9 Green Lappeenranta -vaiheyleiskaavan, aloitusvaiheen yhteistyöhanke
Siirtyä päivittyviin kaavoituksiin, yleiskaava on GREEN LAPPEENRANTA, jonka teemoja mm. uudistuva energia, cleantech, kiertotalous, ekotehokkuus, vihreä teknologia ja yritystoiminta ja ilmanlaatu, viheralueverkosto, ekologia, luonnonvarat ja ekosysteemipalvelut.

Rahoittajan yhteyshenkilö AIKOKASVU ohjelmassa maaseutuasiamies Jari Lantta jari.lantta@ekarjala.fi tai 040-5240 540