EN RU

Maakuntaohjelma 2014 – 2017

 

Maakuntaohjelma on alueiden kehittämislain mukainen asiakirja, jossa asetetaan maakunnan keskeiset kehittämistavoitteet ja määritellään niitä toteuttavat toimintalinjat. Se laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Etelä-Karjalassa maakuntaohjelma pitää sisällään myös pidemmän aikavälin maakuntasuunnitelman ja osa tavoitteista ulottuu vuoteen 2030.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014−2017 tehtiin vuorovaikutteisesti maakunnan eri toimijoiden kanssa. Se rakentuu maakunnan vahvuuksien ja osaamisen varaan valintoja tehden ja on koko maakunnan ohjelma. Ohjelmaa ohjaa sekä maakunnan kaupunkialueiden että taajamien ja maaseudun kehittämistä ja sen toteuttamiseen sitoudutaan yhdessä.

Maakuntaohjelma määrittää lähivuosien kehittämisen suuntaviivat, jotka edesauttavat sitä, että vuonna 2030 Etelä-Karjala on Suomen menestyvin maakunta. Menestymisen mittareina ovat muun muassa väestön kehityksen tasapaino, korkea työllisyysaste ja nykyistä suurempi kasvuyritysten määrä.

Maakuntaohjelma 2014-2017

Etelä-Karjalan kehittämistyön painopisteet seuraavan neljän vuoden aikana on määritelty maakuntaohjelman neljänä toimintalinjana:

  1. Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala tähtää maakunnan osaamis- ja innovaatiopotentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. Elinkeinorakenne uudistuu lisäämällä osaamispohjaisia työpaikkoja sekä integroimalla opiskelijoita nykyistä paremmin Etelä-Karjalaan.
  2. Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta vahvistaa osaamiseltaan, elinkeinotoiminnaltaan ja sijainniltaan kilpailukykyistä maakuntaa. Siinä tavoitellaan toimivaa infrastruktuuria, kansainvälisen elinkeinotoiminnan edistämistä sekä kulttuurisen monimuotoisuuden hyödyntämistä.
  3. Vihreä ja uudistuva edelläkävijä asettaa tavoitteeksi puhtaan elinympäristön ja vihreän teknologian älykkäästi erikoistuvan edelläkävijämaakunnan. Biotalouteen sekä energia-, sähkö- ja ympäristötekniikkaan luodaan uutta liiketoimintaa. Tavoitteena on edistää elinympäristön puhtautta sekä vastuullista kuluttamista. Vihreä hyvinvointi sekä lähiruoka avaavat uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle.
  4. Välitön ja välittävä Etelä-Karjala painottaa asennetta mennä positiivisina karjalaisina eteenpäin. Maakunnan asukkaat osallistuvat ja tekevät asioita yhdessä tavoitteena rakennetun, henkisen ja sosiaalisen kulttuurin kestävä kehitys.

Maakunnan erikoistumisaloja ovat vihreä teknologia ja energia sekä hyvinvointipalvelut. Osana maakuntaohjelmaa esitetään Kymenlaakson kanssa yhteiset kehittämispainotukset, joita ovat:

  • Kaakkois-Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntäminen
  • Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kansainvälisesti merkittäväksi biotalousklusteriksi

Maakuntaohjelman toteutumista seurataan järjestelmällisesti. Kullekin toimintalinjalle on määritetty tavoitteet ja indikaattorit, joiden lisäksi seurataan yhdeksää keskeistä tilastoindikaattoria. Ne kertovat väestönkehityksen sekä elinkeinojen ja osaamisen kehittymisestä maakunnassa. Tarvittaessa maakuntaohjelman painotuksia voidaan kohdentaa uudelleen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, joka tehdään kahden vuoden välein.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anu Talka 040 350 8111