EN RU

Maakuntaohjelman 2018 – 2021 valmistelu

Maakuntahallitus käynnisti 8.11.2016 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman valmistelun vuosille 2018–2021. Maakuntaohjelma valmistuu siten, että se käsitellään maakuntavaltuustossa loppuvuodesta 2017.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa vuosille 2018‒2021 tehdään samalla, kun varaudutaan yhteen aluehallinnon merkittävimmistä uudistuksista sitten vuoden 1865 kuntalain. Uudet maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa, mikä muuttaa laajasti hallintoa ja toimintatapoja. Tulevat uudet maakunnat laativat maakuntalakiin
perustuen maakuntastrategiat, joista ensimmäistä valmistellaan rinnan tulevan maakuntaohjelman kanssa. Uusilla maakunnilla on jatkossa oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakuntaohjelma tarkentaa maakuntastrategiaa aluekehittämistehtävien osalta.

Maakuntaohjelman lausuntokierros syksyllä 2017

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 sisältää vuoteen 2030 ulottuvan vision maakunnan tulevaisuudesta ja seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet, jotka on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta. Ne on kiteytetty neljään kärkivalintaan:

• Välitön ja välittävä eKarjala
• Yritteliäs eKarjala
• Kestävä ja vastuullinen eKarjala
• Kansainvälinen eKarjala

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021 valmisteltuun on osallistunut eteläkarjalaisia varsin laajalti. Vaikuttamismahdollisuuksia on tarjottu niin asukkaille kuin sidosryhmille sekä esimerkiksi koululaisille ja opiskelijoille − maakuntaohjelma on koko maakunnan ohjelma ja sen laatiminen on yhteispeliä.

Maakunnan liitto laatii aluekehityslainsäädännön mukaisesti maakuntaohjelman kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Etelä-Karjalan maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelmaluonnoksen 25.9.2017 sekä päätti asettaa ohjelman ja osana maakuntaohjelmaprosessia laaditun SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen nähtäville 2.−31.10.2017.

Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta pyydettiin lausuntoja noin 150 eri taholta. Lausuntoja saatiin 44.

Maakuntaohjelman todettiin lausunnoissa olevan tasapainoinen ja maakunnan kehitystä tukeva. Siinä on tunnistettu haasteet ja tartuttu niihin rohkealla ja innovatiivisella otteella. Tämä viesti tuli niin kunnista ja elinkeinoelämältä kuin muilta kehittämistoimijoilta, mutta myös kolmannelta sektorilta. Ohjelmaan on lisätty päivystävän sairaalan hyödyntäminen kehittämisalustana, korostettu koulutuksen turvaamista koko maakunnan alueella sekä matkailustrategiassa määritellyt vetovoimakohteet. Lisäksi on tehty muutamia lausunnoissa esille nousseita substanssitäydennyksiä.

Ympäristöselostuksen todettiin lausunnoissa täyttävän sekä SOVA-lainsäädännön asettamat edellytykset että olevan muutenkin asiallinen ja keskeiset teemat sisältävä, hyvä kokonaisuus. Ympäristöselostus on hyvin suunniteltu, sen tarkkuustaso vastaa maakuntaohjelman tarkkuutta ja vaikutukset on arvioitu ohjelman edellyttämällä tarkkuudella. Esimerkiksi vaikutukset järviluontoon ja pohjavesiin on kuvattu hyvin, samaten nostettu Saimaan merkitys esille. Ympäristöselostukseen lisättiin lausuntojen sisällön kuvaus sekä täydennettiin vaikutusten arvioinnin seurantaa pieniltä osin. Maakuntaohjelma ja ympäristöselostus etenevät seuraavaksi Maakunnan yhteistyöryhmään ja edelleen maakuntahallitukseen sekä joulukuussa maakuntavaltuuston käsittelyyn.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Maakuntaohjelma kuuluu SOVA-lainsäädännön piiriin (laki suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005)). Se edellyttää ohjelman ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristöselostuksen laatimista. SOVA-lain tavoitteena on ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen lisäksi yleisön tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen.

Osana SOVA-lain toteuttamista on laadittu luonnos Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018–2021 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). OASissa kerrotaan maakuntaohjelmatyön vaiheista ja aikataulusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista.

maakuntaohjelman 2018–2021  OAS-luonnos.pdf 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos oli yleisön nähtävillä joulukuussa 2016‒tammikuussa 2017.