Logo 72 Toimari auttaa työllistymään

Toimari 2 on työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen tähtäävä ESR-rahoitteinen kehittämishanke koko Eksoten alueella. Hankkeen toteuttajaorganisaationa toimii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Hankkeessa kehitetään työllistämisprosesseja ja vaikeasti työllistyvien palveluita sekä alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhtenä hankkeen osana toimii matalan kynnyksen toimintakeskus Toimari.

Pääkohderyhmänä hankkeessa ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt; pitkään työttömänä olleet, nuoret ja lapsiperheiden työttömät vanhemmat. Hankkeessa tuetaan lapsiperheiden työttömien vanhempien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymistä vaiheittaisena prosessina. Heidän kanssaan rakennetaan väylä avoimille työmarkkinoille tai opintoihin keskittymällä työttömän terveyden, motivaation ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Lapsiperheryhmän tavoitteena on vähentää lapsiperheköyhyyttä, lisätä työllistymistä, tukea vanhemmuutta sekä tukea perhettä vanhemmuuden ja työn yhteensovittamisessa ja vähentää ylisukupolvista syrjäytymistä.

Lapsiperheryhmän toimintapäivät toteutuvat Toimari-toimintakeskuksessa Imatralla ja Lappeenrannassa. Päätavoitteena on löytää jokaiselle ryhmäläiselle väylä opiskeluun tai työelämään. Ryhmässä korostuu vahvasti vertaistuen merkitys. Ryhmäläiset osallistuvat ryhmän toiminnan suunnitteluun ja valitsevat itse annetuista teemoista ne, joista kokevat eniten hyötyvänsä. Teemoja ovat muun muassa vanhemmuuden tukeminen sekä perheen ja työn yhteensovittaminen, työn hakeminen, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen, työ- ja toimintakyky sekä sosiaalinen osallisuus, talouden hallinta – velkaneuvonta ja terveellinen ruokavalio. Heillä on myös mahdollisuus esittää omia toiveita toimintapäivien teemoiksi. Näiden lisäksi toteutetaan kaikille yhteisiä luentoja ja koulutuksia muun muassa liikenneturvallisuudesta ja lasten sairauksista ja tapaturmista. Vaihtoehtoina ovat myös Ensiapu 1, hygieniaosaamiskoulutus sekä työturvakoulutus. Ryhmälle järjestetään lisäksi yhteinen perhepäivä, johon osallistuvat vanhemmat lapsineen.