Henkilöstö

Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara. Siksi henkilöstöstä halutaan myös pitää hyvää huolta muutoksen keskellä. Uudistuksen onnistuminen edellyttää hyvää johtamista ja sitoutunutta henkilöstöä. Maakunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteen oikeudet ja velvollisuudet.  Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi. Tavoitteena on sujuvat palvelut sekä uusien toimintatapojen hyödyntäminen. Resursseja käytetään fiksummin.

Maakunnan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien – kuten Eksoten ja maakunnan liiton – henkilöstöä ja osa tukipalveluiden työntekijöistä. Lisäksi maakuntiin siirtyy työntekijöitä valtion aluehallinnosta. Tämä tarkoittaa yhteensä n. 5000 henkilön siirtymistä Etelä-Karjalan maakunnan  palvelukseen. Kunnista ja kuntayhtymistä kokonaan lakkaavien yksiköiden henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan maakuntiin ja maakuntakonserniin kuuluviin tai maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin.

Klikkaa suuremmaksi: Henkilöstön siirtymistä koskevat toimenpiteet

Henkilöstöön sovelletaan jatkossakin kunnallista viranhaltija- sekä työ- ja virkaehtosopimuslainsäädäntöä, jonka soveltamisalaa laajennetaan siten, että se koskee myös maakuntien henkilöstöä. KT Kuntatyönantajat toimii jatkossa myös maakuntien työnantajaedustajana. Työnantajajärjestön nimi muutetaan muotoon Kunta- ja maakuntatyönantajat KT.
​Tässä muutosprosessissa KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia.  Muutostuen muotoja ovat muun muassa:

  • ohjeet, neuvot, hyvien käytäntöjen levittäminen
  • verkostot
  • viestintä, oppaat
  • tutkimukset, kyselyt, tilastot.

Keva huolehtii maakuntien ja maakuntien liikelaitoksen henkilöstön eläketurvasta. (Ks. Eläkkeet.) Maakuntien yhtiöt voivat valita, tulevatko ne kunnallisen eläkejärjestelmän ja kunnallisen ja maakunnallisen alan työehtosopimusten piiriin.

Henkilöstö mukana valmistelussa

Tulevien palvelussuhteiden ehtoihin liittyviä asioita on valmisteltu sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstön asemaa käsittelevissä ryhmissä. Valtakunnallisissa ryhmissä on ollut työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustus.  Etelä-Karjalan sisäisessä valmistelussa henkilöstön edustajat ovat olleet mukana käytännössä kaikissa työryhmissä.
Henkilöstön asemaa koskeva lainsäädäntö on vielä tarkistettava valinnanvapauslain ja maakunnan rakenteen valmistumisen myötä. Se tehdään virkamiestyönä valtiovarainministeriössä ja työtä ohjataan maakuntauudistuksen projektiryhmässä.

Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja tekemiseen on tärkeää. Näin varmistetaan tarkoituksenmukaiset ja arjessa toimivat ratkaisut. Henkilöstön tiedonsaannista halutaan huolehtia koko muutoksen ajan. Yt-toiminta toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Maakuntien rekrytointipolitiikka väliaikaishallinnon aikana sekä rekrytointi
maakuntien valtakunnallisiin palvelukeskuksiin 

Maakuntauudistuksen merkittävyys ja laajuus sekä palvelujen jatkuvuuden välttämättömyys huomioon ottaen, on tärkeää, että jo käynnistysvaiheessa pystytään käyttämään hyväksi jo olemassa oleva osaaminen ja kokemus. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon jo rekrytointivaiheessa noudatettava liikkeenluovutuksen periaate, jonka mukaan kunnista ja kuntayhtymistä maakuntiin siirtyviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy maakuntien palvelukseen. Hallituksen taholta linjattiin
maakuntien rekrytointipolitiikkaa toukokuun 2017 alussa.

Linkkejä:
Tietoa henkilöstölle alueuudistus tiekartassa
Kuntatyönantajien Muutostuki -sivut
Henkilöstötyöryhmä
Henkilöstötyöryhmän väliraportti
Alueuudistus.fi – sivuilla henkilöstölle kerättyä tietoa
Henkilöstön siirrot valtiolta