Esivalmistelun työryhmät

Etelä-Karjalan maakuntauudistukselle on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmä, valmisteluryhmä sekä seuraavat työryhmät.

Talous- ja kiinteistötyöryhmä

Työryhmä kartoittaa kuntayhtymien ja selvityksessä mukana olevien maakunnallisten organisaatioiden talouden nykytilaa ja tulevaa kehityssuuntaa uudessa maakuntamallissa. Työryhmä selvittää mahdollisia uhkatekijöitä, tarkastelee taloutta nykyisellä rakenteella vs. yhdistettynä sovittujen tehtävien osalta yhdeksi maakuntavirastoksi sekä tuottaa tarpeelliseksi katsomaansa muuta tietoa ohjaus- ja johtoryhmän käyttöön. Kerätään oleellinen pohjatieto valmiiksi maakuntauudistuskokonaisuuteen kuuluvien organisaatioiden ja tehtävien osalta.
Jäsenet:
Olli Naukkarinen (puheenjohtaja), Lappeenrannan kaupunki
Olli Seppänen, (sihteeri), Etelä-Karjalan liitto
Kai Roslakka, Imatran kaupunki
Juhani Ahokas, Eksote
Liisa Mänttäri, Eksote
Sari Salopelto, Sampo
(siht.), Etelä-Karjalan liitto
Mia Niiranen (Lahti), ELY/Keha
Mari Soinisen, (Jyty), varalle Heini Löyty (Juko), henkilöstön edustaja

Henkilöstötyöryhmä

Työryhmä kartoittaa kuntien, kuntayhtymien ja valtionhallinnon nykyisen henkilöstön määrän ja rakenteen yhteistyössä muiden valmistelutyöryhmien kanssa ja tarkastelee työehtosopimuksia ja muita teknisluonteisia henkilöstöasioita.
Jäsenet:
Keijo Siiskonen (puheenjohtaja),Eksote
Olli Seppänen (sihteeri), Etelä-Karjalan liitto
Jaana Lallo, Sampo
Päivi Savilampi, Lappeenranta (ja kaupungin johtorakenteessa toimivat: ympäristötoimi, pelastustoimi, maaseututoimi)
Taina Vuorinen (Turku) ELY/Keha
Niina Blom, (JUKO) , varalla Sanna Kettunen (JUKO).
Tuija Voutilainen (JUKO), varalla Kimmo Turunen.
Kaija Kiiski, Tehy , varalla Riitta Nousiainen, (Tehy)
Taina Niemenmaa, (Super),  varalle Leni Kuukka, (Super)
Kari Paldanius, (JHL), varalle Airi Tauriainen, (JHL).
Mari Soininen,( Jyty ), varalle Armi Kiiskinen, (Jyty)
Jaana Rautiainen, Pardia, varalla Tiina Liukkonen
Pirjo Laiho, JUKO, varalla Maria Luoma-aho (KAS-ELY)

Alueuunnittelu, liikenne, ympäristö (ALY) työryhmä

Työryhmä tarkastelee kuntien, maakuntaliiton ja ELYjen alueiden suunnitteluun ja maankäyttöön sekä viranomaisvalvontaan liittyvien palveluiden tuottamista ja siinä mahdollisesti löydettävissä olevia synergiaetuja tai haittoja (mm. kaavoitus, rakennusvalvonta, kaavoituksen oikeusvalvonta, toimenpide- ja ympäristöluvat, luonto ja ympäristöasiat, liikennejärjestelmätyö) uudessa maakuntavirastomallissa.
Aluksi työryhmässä  kartoitetaan mm. tilannetta ja organisaatioiden resursseja. Teemaan sisältyy mm. maakuntakaavoitus ja maakunnallinen liikennejärjestelmätyö (joka kuuluu jo nykyisin liiton tehtäviin), maaseututoimen -, ympäristönsuojelun – ja ympäristönter-veydenhuollon, jätehuollon tehtäviä ja rakennusvalvonnan tehtäviä kuntien tekemien yhteisten sopimusten mukaisesti.
Jäsenet: 
Jyrki Karhula (pj.), ELY-keskus
Marjo Wallenius (siht),Etelä-Karjalan liitto
Pertti Perttola, ELY-keskus
Ilkka Räsänen, Lappeenrannan ympäristötoimi
Sirpa Suur-Hamari, Imatran seudun ympäristötoimi
Maarit Pimiä, Lappeenrannan kaupunki
Eeva Heikka, Etelä-Karjalan maaseututoimi
Jyrki Pitkänen, ELY-keskus
Jaatinen Matti, Etelä-Karjalan yrittäjät
Henkilöstöedustus: Heini Löytty (Juko), varalle Tiina Liukkonen (Pardia)

SOTE-palvelurakenteet ja ratkaisut työryhmä (ml. ensihoito)

Työryhmä selvittää mm. siitä, onko Eksoten jo olemassa oleva malli sellaisenaan soveltuva siihen, että järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle ja että palveluiden tuotanto voi olla monikanavaista (yksityinen ja kolmas sektori, kunnat tai niiden yhtiöt). Myös asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä on hallituksen linjauksissa korostettu. Jos nykyistä Eksoten toimintamallia on lainsäädännöllisistä syistä muutettava, laatii työryhmä katsauksen niistä asiakokonaisuuksista joita muutetaan tarpeiden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi.
Jäsenet:
Toimitusjohtaja Pentti Itkonen , (puheenjohtaja), Eksote.
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Keijo Siiskonen, (sihteeri), Eksote
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Talousjohtaja Liisa Mänttäri
Henkilöstön edustaja Niina Blom
Viestintäpäällikkö Saara Raudasoja
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Tuula Partanen
Jerena Juutilainen, Etelä-Karjalan Yrittäjät
Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto
Sanna Natunen, Lappeenrannan kaupunki
Anne Saikko (Tehy, henkilöstön edustaja)
Anni Laihanen, Etelä-Karjalan liitto

Pelastustoimi ja varautuminen

Hokkanen Erkki (puheenjohtaja)
Tanttu Ritva (sihtteeri)
Backman Sami
Franzén Johanna
Henttu Joni
Hirvonen Olli
Kanerva Jani
Kinnunen Jukka
Kosonen Veli-Pekka
Liimatainen Heikki
Lintunen Sampsa
Mäkelä Arto
Palviainen Jan-Erik
Saastamoinen Yrjö
Tarhonen Olli
Tiainen Kai
Vallentin Lasse
Valtoaho Jukka
Westerstråhle Ulf
Viiru Esa
Willberg Juha
Kiiskinen Armi
Tuunanen Meri
Kouvo Heidi
Luukkonen Juha henkilöstön edustaja JHL

Maaseudun, elinkeinojen, työllisyydenhoidon, koulutuksen ja aluekehittämisen (METKA) työryhmä

Työryhmä arvioi nykyisen rakenteen ja uuden maakuntamallin eroavaisuuksia ja rajapintoja seudun kilpailukyvyn/elinvoimaisuuden kehittymisessä koskien eri ministeriöiden (MMM, TEM, OKM) hallinnonalan tehtäviä. Työryhmä käy tehtäväkohtaisesti läpi uudelle maakuntahallinnolle siirrettävät ELYn (ml. TE-palvelut), kuntien, maakunnan liiton tehtävät sekä mahdolliset muut mm. AVIen tehtävät. Työryhmällä on kolme alryhmää, joissa työstetään kokonaisuuden osia.
Työryhmä tarkastelee Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahaston, maaseuturahaston, meri- ja kalatalousrahaston, raja-alueyhteistyöhön sekä muiden EU- ja kansallisten rahoitusinstrumenttien toimeenpanoon liittyviä tehtäviä uudessa Etelä-Karjalan maakunnassa.  Työryhmä ottaa kantaa myös MYR-järjestelmään uudessa maakunnassa. Arvioissa on otettava huomioon yhtä maakuntaa laajemmat tehtävät ja niiden siirtäminen (esim. ELY-keskusten keskitetyt tehtävät).
Jäsenet:
Satu Mäkelä (puheenjohtaja), ELY-keskus (satu.m.makela(at)ely-keskus.fi
Satu Sikanen (sihteeri), Etelä-Karjalan liitto
Jyrki Pitkänen, ELY-keskus
Juha Kouvo, TE-toimisto
Jari Lantta, Etelä-Karjalan liitto
Sakari Kivimäki, Sampo
Markku Heinonen, Lappeenranta
Eija Pajula, Savitaipale
Kristiina Pihlajamäki, Luumäki/Savitaipale/Taipalsaari)
Aki Keskinen, Imatran Kehy
Tiina Kirmanen, EKSOTE
Merja Ekqvist, AVI
Jouko Soikkeli, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry
Eeva Heikka, Etelä-Karjalan maaseututoimi
Sanna Kettunen JUKO/SAMPO
Tiina Liukkonen Pardia/KAS ELY,  varalla Jaana Rautiainen Pardia/TE-toimisto
Johanna Väyrynen, Wirma
Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto

ICT-palvelut ja rakenteet työryhmä

Työryhmä selvittää ICT-palveluihin ja tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuriin liittyvien palveluiden tuotannon nykytilan ja tulevaisuuden uuden Etelä-Karjalan maakunnan mallissa. Nykyisin Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) vastaa maakuntaverkon ylläpidosta, jonka palvelun piiriin kaikki Etelä-Karjalan kunnat kuuluvat. Saita vastaa myös mm. Eksoten, Lappeenrannan kaupungin, Etelä-Karjalan liiton ja monien muiden uuden maakuntaviraston vastuulle suunniteltujen kuntaomisteisten organisaatioiden taloushallinnon ja palkkahallinnon palveluista. Saitan palvelut kattavat kirjanpidon (ml. reskontrat), palkanlaskennan ja it-palveluiden kokonaisuuden. Etelä-Karjalassa on Saitan myötä maakunnallinen talous-, tietohallinto- ja ICT-palvelujen tuottaja.
Jäsenet:
Toni Suihko (puheenjohtaja),Eksote
Rauni Lainejärvi (sihteeri), Etelä-Karjalan liitto
Olli Seppänen (esittelijä), Etelä-Karjalan liitto
Pauli Paatsola ( Varkaus) ELY/KEHA
Salli Kortelainen, Saita
Matti Backman, Ruokolahti
Kari Perälä, Imatran kaupunki
Juuso Mikkonen Lappeenrannan kaupunki
Olli Oksala (JHL), varalle Markus Saukkonen( Juko)

 

Poliittinen johtamisjärjestelmä (POJO) työryhmä


Työryhmä luonnostelee palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja poliittisen/luottamushenkilöhallinnon sekä muun johtamisjärjestelmän rakenteen uudessa maakuntamallissa. Työryhmän jäseninä toimivat puolueiden piirijärjestöjen valitsemat edustajat.
Jäsenet:
Sanna Koskenranta,(puheenjohtaja) Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
Anni Laihanen,(sihteeri) Etelä-Karjalan liitto
Ari Berg Etelä-Karjalan maakuntahallituksen II. vpj.
Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Ilpo Heltimoinen, Perussuomalaisten Kymen piiri ry
Hanna Holopainen, Kaakkois-Suomen Vihreät ry
Juha Härkönen, Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry
Jouni Kemppi, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pj.
Jukka Kopra, Etelä-Karjalan maakuntahallituksen pj.
Matti Kuittinen, Keskustan Karjalan piiri ry
Paula Kylä-Harakka, Kaakkois-Suomen Kokoomus ry
Juha Rantalainen, Kristillisdemokraattien LPR seutu
Hannu Repo, JHL, henkilöstön edustaja
Aimo Röpetti, Vasemmistoliiton Lappeenrannan yhdistys ry
Ilpo Sientola, Suomen Kristillisdemokraattien (Kd) Kymen piiri ry
Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen pj.
Arja Ylä-Outinen, Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry
Matti Viialainen, Etelä-Karjalan liitto

Viestintätyöryhmä

Työryhmän tehtävät liittyvät käytännön viestintään, mm. sote- ja maakuntauudistuksen muutosviestinnän suunnitteluun ja koordinointiin. Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii muutosjohtaja Aija Tuimala.
Jäsenet:
Muutosjohtaja Aija Tuimala, (puheenjohtaja), Etelä-Karjalan liitto
Viestintäpäällikkö Ritva-Liisa Pulkkinen, (sihteeri), Etelä-Karjalan liitto
Viestintäjohtaja Saara Raudasoja, Eksote , ( varalla Elina Antikainen)
Hallintosihteeri Ritva Tanttu, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, (varalla Jukka Valtoaho)
Strategiapäällikkö Hanna Kailasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ( varalla Tuija Närhi)
Toimitusjohtaja Salli Kortelainen, Saita Oy, ICT-työryhmä
Viestintäjohtaja Alina Kujansivu, Lappeenrannan kaupunki, (varalla Mirka Rahman)
Viestintä- ja hallintopäällikkö Leena Peura-Kuusela, Imatran kaupunki, ( varalla Heikki Lainen)
Palvelujohtaja Tiia Piikki, TE-toimisto
Terveystarkastaja Taina Rajala,Ympäristötoimi Imatra ja Lappeenranta, (varalla Katariina Hallikainen)
Henkilöstön edustaja, Minna Isberg, JHL
Maaseututoimi, Maaseututoimenjohtaja Eeva Heikka, ( varalla Kirsi Räihä)