Biotalous Etelä-Karjalan vahvuutena

Biotalous Etelä-Karjalan vahvuutena

(MYR Biotalous-teemakokouksen tiedote 3.12.2018)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui 3.12. biotalous-aiheiseen teemakokoukseen Tornan kerholle Imatralle. Kokouksessa kuultiin katsaukset Stora Enson toiminnasta, metsätalouden tilanteesta sekä ELY-keskuksen ja maakunnan liiton edistämistä biotalouden kehittämistoimista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella on metsäteollisuuden erikoistumistehtävä, joka sisältää mm. tutkimus- ja koulutusyhteistyötä biotuoteteollisuuden toimijoiden välillä sekä lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyön koordinointia. ELY-keskuksen toimintaa esitteli strategiapäällikkö Hanna Kailasto Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Metsäteollisuuden merkitys Etelä-Karjalan elinvoimalle on edelleen ylivertainen. Metsäteollisuusklusterin jalostusarvon lisäys on noin viisi miljardia euroa vuodessa koko Kaakkois-Suomessa. Etelä-Karjalassa 69 % koko tehdasteollisuuden arvosta tulee metsäteollisuudesta. Metsäteollisuus osana kestävää biotaloutta hyödyttää myös ilmastoa. Uusiutumattomia raaka-aineita korvataan yhä enemmän puukuitupohjaisilla ratkaisuilla ja pitkälti energiaomavaraisesti: Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämästä energiasta vain 13 % on fossiilisia polttoaineita, maakaasua.

Etelä-Karjalassa metsähakkuiden taso on korkea, mutta kasvuun nähden kestävällä pohjalla. ”Metsien hyvä hoito, metsäluonnon monimuotoisuus, vesistöjen kunnon suojelu, tieverkon parantaminen, osaaminen ja osaavan työvoiman saatavuus ovat metsätalouden kulmakiviä jatkossakin”, totesi elinkeinopäällikkö Jouni Väkevä Suomen metsäkeskuksesta.

Mitä sitten voimme tehdä biotalouden toimintaedellytysten eteen? ”Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokset tulee olla kunnossa ja itse kuluttajina meidän tulee tehdä vastuullisia valintoja”, kiteytti Senior Manager Juha Oksanen Stora Enson Imatran tehtailta. Myös logistiikka on tärkeässä roolissa: Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämästä puusta 58 % tulee Suomesta, 41 % Venäjältä ja loput Baltiasta. Yli 90 % Stora Enson tuotteista menee vientiin. ”Imatran tehtaat hengittävät merisatamien kautta. Pitkällä aikavälillä on eduksi, jos vaihtoehtoisia jakelukanavia, Pelkola-Svetogorsk-raideliikennettä ja Saimaan kanavan liikennettä, kehitetään”, kertoi VP Timo Heikka, Stora Enso Oyj:n Suomen sidosryhmäjohtaja.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, 0400 661 318