Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntakaavoitusta viedään nyt monella tasolla eteenpäin

Ilmakuva Etelä-Karjalasta, missä näkyy maata ja saimaan järvenselkää saarineen.

Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon Vaihemaakuntakaava 2 odottaa edelleen jännittyneenä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua siihen, mikä vaihekaavaluonnoksen vaihtoehdoista tulee olemaan jätevedenpuhdistamon toteuttamiseen tähtäävä lopullinen aluevaraus.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, mahdollisesti tammikuun lopun -helmikuun 2021 aikana, Vaihekaava 2:n ehdotus laitetaan yleisesti nähtäville. Osallisten on tällöin mahdollista antaa kaavaan muistutus ja lausuntoja kaavasta myös toivotaan. Ennen nähtävilläoloa edellisen vaiheen eli kaavaluonnoksen mielipiteiden antajille toimitetaan mielipiteen vastine ja lausunnon antajille toimitetaan lausunnon vastine.

Kokonaismaakuntakaavan päivitystä viritellään parhaillaan käyntiin. Päivitystyössä tullaan ottamaan huomioon seuraavia tärkeitä tavoitteita:

Aluekehitykseltään tasapainoinen ja kansainvälinen maakunta

 (sisältää myös ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden)

  • Vähäpäästöinen, puhtaan ympäristön maakunta

(Hinku-tavoitteet, puhdas luonto ja kaikki vesistöt erityisesti Saimaa

  • Vetovoimainen ja kilpailukykyinen maakunta

(sisältää teollisuuden uudet avaukset matkailun ja kulttuurin, Saimaan ja rajan)

  • Kestävän luonnonvarojen maakunta

Kokonaiskaavatyössä selvitetään aluksi koko maakunnan luonnon ominaispiirteitä ja luonnon ydin- ja erityisalueita ja -yhteyksiä Sini- viherrakenne- selvityksellä, jossa apuna käytetään paikkatietoon perustuvaa Zonation- menetelmää. Myös ylimaakunnalliset alueet ja yhteydet sekä myös Suomen ja Venäjän väliset yhteydet ovat tarkastelussa mukana.

Tähän työhön liittyy myös tarkastelu alueen ekosysteemipalveluista. Se tarkoittaa kaikkia luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä sekä myös asioita, jotka edesauttavat ekosysteemien toiminnallisuuden ylläpitämistä.

Myös uudemman rakennuskulttuurin ja sotahistorian osalta laaditaan täydennysselvityksiä.

Kaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa laaditaan ja kaavan tavoitteita hahmotellaan parhaillaan.

Kaavatyöstä ja sen selvityksistä tullaan tiedottamaan jatkossa Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla säännöllisin väliajoin.

Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, marjo.wallenius@ekarjala.fi, p. +358 408240915