EN RU

EU-rahoitus

Euroopan unionin rakennerahastoista myönnetään lisärahoitusta toimintaan, joka parantaa kestävää kasvua, osaamista, työllisyyttä, kilpailukykyä. Pyrkimyksenä on myös kehittää ihmisten ja alueiden tasavertaisia mahdollisuuksia sekä torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Euroopan unionin rakennerahastokaudelle 2014 – 2020 Suomeen on laadittu vain yksi, koko maan käsittävä rakennerahasto-ohjelma, ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020”. Etelä-Karjala kuuluu Länsi- ja Etelä-Suomen ohjelma-alueeseen. Toinen ohjelma-alue on Itä- ja Pohjois-Suomen alue.

Ohjelmaa rahoitetaan kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).  Etelä-Karjalan liitto rahoittaa EAKR-hankkeita.

EAKR- toimintalinjoina ovat:

  • Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen sekä
  • Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

ESR-hanketoimintaa on  kolmella toimintalinjalla:

  • Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
  • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
  • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

ESR-rahoitusta saa Etelä-Karjalassa myös  Kansalaislähtöiseen paikalliseen kehittämiseen:

Etelä-Karjalan kaupunkien, Lappeenrannan ja Imatran, kaupunkimaisen asutuksen alueiden kansalaislähtöisen kehittämisen suunnitelma tehtiin  yhdessä. Suunnitelma linjaa meneillään olevan rakennerahastokauden tähän tarkoitukseen korvamerkittyjen varojen kohdentamista. Samalla se antaa pohjaa muullekin samoja teemoja koskevalle kehittämiselle. Se on myös ideapankki: näitä tekoja voitaisiin järjestöissä kaupunkialueella tehdä. Ideoita on koottu nuorilta ja vanhoilta kansalaisilta sekä järjestöiltä. Ne ovat kaikkien käytettävissä.

Euroopan Unionin koheesiopolitiikan kauden 2014 – 2020 keskeiset rahoitusperiaatteet löytyvät täältä.

Lisäksi Etelä-Karjalan liitto otoimii Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman (eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline / rajat ylittävä yhteistyö) yhteisenä hallintoviranomaisena vuosina 2014 – 2020. Ohjelmarahoituksesta saa tietoa ohjelman kotisivulta.