Valikko Sulje

2. vaihemaakuntakaava

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta

Uuden jätevedenpuhdistamon toteuttaminen koskee useampaa kuntaa Etelä-Karjalassa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava ohjaa seudullista tai maakunnallista jätevedenpuhdistamoa koskevaa kuntakaavoitusta. Näin ollen puhdistamon sijainti ja maankäyttö tulee ratkaista maakuntakaavassa.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtana on jätevedenpuhdistamon toteuttamismahdollisuuksien varmistaminen Lappeenrannan alueelle.


Parhaillaan käynnissä oleva kaavan vaihe:

Ehdotusvaiheen valmistelu

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaan maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunnot: ELY-keskukselta, niiltä kunnilta, joita asia koskee, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoilta, muilta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. Lausunnot tuli jättää 7.10.2020 mennessä.

Viranomaislausuntokierroksen jälkeen järjestettiin 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020, jossa käsiteltiin mm. viranomaisilta saatuja lausuntoja ja niiden vastineita sekä kaavatyön jatkoa. Neuvottelussa päätettiin odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä koskien Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon toiminnan ympäristölupaa koskevassa asiassa. Kun päätös saapuu, vaihemaakuntakaavatyötä voidaan jatkaa kaavaehdotuksen osalta ja valmistelun jälkeen asettaa se julkisesti nähtäville.

Muistio, 2. viranomaisneuvottelu 29.10.2020


Luonnosvaihe (2020)

Luonnosvaiheen nähtävilläolo on päättynyt. Kiitos lausunnoista ja mielipiteistä. Käymme parhaillaan läpi saatua palautetta ja laadimme niihin vastineet. Seuraava työvaihe on kaavaehdotuksen laadinta.

Luonnosvaiheen kaavakartta Etelä-Karjalan liiton karttapalvelussa (ArcGis Online)


LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.3.2020 asettaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen julkisesti nähtäville 5.4. – 10.5.2020 väliseksi ajaksi.

Nähtävilläolo on järjestetty siten, että osallisilla on mahdollisuus noutaa kaava-asiakirjat itselleen tai tutustua kaava-asiakirjoihin Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla. Lisäksi kaavasta on tiedoitettu Lappeenrannan kaupungin, Lemin ja Taipalsaaren kuntien kotisivuilla, joista on myös linkit tälle kaavasivustolle.

2. vaihemaakuntakaavan kaava-asiakirjat:

Kuulutus vaihemaakuntakaavan luonnoksen nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 6 Mt)

Kaavakartta (pdf)

Kaavamerkinnät ja määräykset (pdf)

Kaavaselostus (pdf, 11 Mt)

Taustaselvitys (pdf, 7 Mt)

Kaava-asiakirjoja voi noutaa seuraavista paikoista:

  • Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta, Maakuntagalleria/1. kerros,
  • Lappeenrannan kaupungintalo, asiakaspalvelu Winkki,
  • Taipalsaaren ja Lemin kunnanvirastojen ovilta (tarkemmat ohjeet paikan päällä)

Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot keskeisiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Osalliset voivat antaa kirjallisen mielipiteen mieluiten sähköpostilla kirjaamo@ekarjala.fi tai kirjeitse osoitteella: Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Mikäli mielipiteen jättäjä toivoo saavansa vastineen jättämäänsä mielipiteeseen, tulisi tämän liittää mukaan myös omat yhteystietonsa.

Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius vastaa kysymyksiin ja antaa lisätietoja
2. vaihemaakuntakaavasta puhelimitse tai sähköpostipostilla keskiviikosta 15.4.2020 alkaen.

marjo.wallenius@ekarjala.fi , puh: +358 40 824 0915


Aloitusvaihe (2019)

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 23.8.2019 aloittaa Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja asettaa sen Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 2.9.-11.10.2019 väliseksi ajaksi.

Kuulutus kaavan vireilletulosta ja OAS:in nähtävilläolosta (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, nähtävillä ollut versio, 2019 (pdf, 5 Mt)

Lausuntoja suunnitelmasta saapui 11 kappaletta ja muistutuksia/mielipiteitä 9 kappaletta. Lausuntoihin ja mielipiteisiin laadittiin vastineet ja kaavatyötä jatkettiin viranomaisneuvotteluilla.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta sekä viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.


Lisätietoja aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius

(Päivitetty 14.12.2020)