Valikko Sulje

Rakennerahasto-ohjelma 2014-2020

Kaudelle 2014 – 2020 Suomeen on laadittu vain yksi valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet. Etelä-Karjala kuuluu ohjelmassa Etelä-Suomen suuralueeseen.

Etelä-Karjalassa toteutetaan ”Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020” rakennerahasto-ohjelmaa. Etelä-Karjalan osuus kauden 2014 – 2020 EU-rahoituksesta on n. 18,1 miljoonaa euroa. EU:lta tulevaan osuuteen lisätään vielä kansallinen rahoitus.

Ohjelmaa toteutetaan viiden toimintalinjan kautta, jotka ovat :

1. pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR)

 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
 • Yritysten energiatehokkuuden edistäminen

2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

EU:n ohjelmakausi 2014 – 2020 muutti asetuksia ja lakeja sekä hallintoa ja tietojärjestelmiä. Ohjelmakauden vaihtumisen yhteydessä astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sekä ELY-asetus, joissa on määritelty uudestaan mm. maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät ja välittävien toimielimien roolia.

Maakunnan yhteistyöryhmän asema säilyy vahvana alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien, sopimusten ja ohjelmien toimeenpanon yhteensovittajana. Se antaa sitovia lausuntoja hanke-esityksistä rahoittajaviranomaisille, joita tulevalla ohjelmakaudella on aiempaa vähemmän. Erityisesti rakennerahasto-ohjelman hallinnolliset tehtävät on päätetty keskittää neljään ELY-keskukseen, ja Etelä-Karjalan hankkeita koskeva viranomaispäätöksenteko ja maksatus kulkee Hämeen ELY-keskuksen kautta.

Ohjelmakaudesta voi etsiä tietoa seuraavista lähteistä:

Rakennerahastotoiminnan uutiskirje

Etelä-Suomen alueen rakennerahastojen uutiskirje

Rakennerahastot.fi  rakennerahasto-ohjelmien viestintäsivut

Rakennerahastot.fi Etelä-Suomen alueen viestintäsivut

Uudenmaan liiton EAKR-sivut

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma

Hakuajat ja -info rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa

Etelä-Suomen EAKR Facebookissa

EURA2014-tietojärjestelmä