EN RU

Liikenne

Maakunnallinen liikennetyö on jatkuvaa liikennetietojen ja -tarpeiden päivitystä, liikennejärjestelmätyötä, liikenteellisten suunnitelmien rahoitusta sekä vahvaa edunvalvontaa. 

Vuoden 2010 alun alue- ja liikennehallinnon uudistuminen korosti entisestään eri toimijoiden yhteisen alueellisen liikennejärjestelmätyön merkitystä ja maakuntaliittojen roolia liikenneasioiden  edistämisessä. Tavoitteena oli vakiinnuttaa liikennejärjestelmätyön roolia maakuntapainotteisesti. Etelä-Karjalan liiton toimesta perustettiin liikennetyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Liikennetyöryhmän jäseninä ovat Etelä-Karjalan liiton lisäksi  Liikenneviraston, ELY:n, kaupunkien ja kuntien ja Etelä-Karjalan Kauppakamarin edustajat. Etelä-Karjalan liitossa laaditaan lisäksi  liikenteen edunvalvonnan esitteitä, jotka löytyvät tämän sivun alasivuilta.

Etelä-Karjalan liitto yhdessä Eksoten, Imatran kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa vievät eteenpäin yhteistä kolmivuotista MaaS-palvelun kehittämisprojektia. MaaS- konseptin tarkoituksena on luoda eri liikkumismuotoja ja palveluja yhdistelemällä asiakkaalle yksi paikka, josta kaikki liikkumistarpeet tulevat täytettyä. MaaS (Mobility as a Service), Liikkuminen palveluna, on käsite, ei tekninen sovellus.

MaaS-verkostossa on mukana avoin joukkoliikenne (bussit), kutsuohjautuva liikenne, taksit ja muut kuljetusmuodot sekä valtion tai kunnan tukemat kuljetukset. Palvelun järjestäjäksi tarvitaan operaattori, joka vastaa MaaS-konseptin kehittämisestä alueen liikkumistarpeita vastaavaksi, yhteistyössä hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa. Hankkeeseen haetaan parhaillaan rahoitusta ja hankkeen edistymistä seurataan Etelä-Karjalan liikennetyöryhmässä sekä hankkeelle perustettavassa ohjausryhmässä. Lisätietoja päivitetään, kun hanke käynnistyy.

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 valmistui marraskuussa 2014. Siinä keskeisiä työryhmän jäseniä olivat kunnat, elinkeinoelämä, Liikennevirasto  ja ELY-keskus. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistämiseksi laadittiin aiesopimus, johon eri osapuolet ovat allekirjoituksillaan sitoutuneet. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyön tavoitteena on maakunnan paikallisten sekä maakunnallisten ja ylimaakunnallisten liikennehankkeiden edistäminen.

Myös Etelä-Karjalan  ja Kymenlaakson yhteinen Kaakkois- Suomen liikennestrategia 2035 valmistui syksyllä 2014.  Yhteisellä Kaakkois-Suomen  liikennestrategialla tähdätään valtakunnallisesti tärkeiden liikennehankkeiden edistämiseen strategisella tasolla. Pääväylät ja rajanylityspaikat sekä rajaliikenneyhteydet ovat keskeisessä asemassa.

Etelä-Karjalan alueelle valmistui syyskuussa 2014 pilottihankkeena Joukkoliikennemyönteisellä suunnittelulla parempaan yhdyskuntarakenteeseen-Mahdollisuudet Lappeenrannan ja Imatran seuduilla -selvitys. Työssä selvitettiin, miten Lappeenrannan ja Imatran kaupunkiseutuja tulisi kehittää, jotta niiden yhdyskuntarakenne tukisi jatkossa entistä paremmin joukkoliikenteen käyttöä ja järjestämistä. Tarkoituksena on pyrkiä ennakoimaan sekä maankäytön että liikenteen kehittämis- ja muutostarpeita samanaikaisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää  valatkunnaallisesti joukkoliikennemyönteisen yhdyskuntarakenteen suunnittelun mallitapauksena. Hankkeen päärahoittaja oli Liikenne- ja viestintäministeriö ja raportti on Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuna 22/2014.

 

Lisätietoja: Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan liitto

marjo.wallenius@ekarjala.fi