EN RU

Pohjoinen kasvuvyöhyke – Northern Growth Zone

Pohjoinen kasvuvyöhyke on työ- ja elinkeinoministeriön tukema yhteistyöverkosto, joka kohdistetaan tavaralogistiikan hankkeiden tehostamiseen. Verkoston päätavoitteita ovat:

 • kasvattaa Suomen kilpailukykyä vienti- ja transitomarkkinoilla
 • luoda kestäviä, perinteisiä ja digitaalisia liikenne- ja kuljetuspalveluita
 • kaupallistaa innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä
 • lisätä yhtenäisen työmarkkina- ja talousalueen toiminnallisuutta
 • vahvistaa Suomen houkuttelevuutta elinkeinoelämän toimintaympäristönä

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tapaamisia.
Etelä-Karjalan hankeosiossa järjestettyjä tapahtumia ovat:

Imatran raideseminaari 29.9.2017

 

Mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kehittämisessä ovat eteläisen Suomen kaupungit Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki ja Vantaa sekä maakunnat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

Pohjoinen kasvuvyöhyke Tukholmasta Turun ja Helsingin kautta Pietariin saakka yhdistää 330 miljardin euron talousalueen ja yli 13 miljoonaa ihmistä. Vyöhyke yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet toisiinsa EU:n määrittelemää TEN-T ydinverkkokäytävää pitkin. Pohjoinen kasvuvyöhyke on keskeinen Suomen ulkomaankaupan, logistiikan ja kansainvälisten investointien kannalta – vyöhykkeen osuus Suomen euromääräisestä viennistä on yli 60 %.

Osana Pohjoista kasvuvyöhykettä, Etelä-Karjalan liitto pyrkii edistämään digitalisaatioiden sekä innovaatioiden hyödyntämistä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja tavaraliikenteessä, kehittämällä Imatra-Svetogorsk rajanylityspisteen valmiuksia toimia kansainvälisenä rajanylityspisteenä, sekä sujuvoittamalla rajanylitysprosessia rauta- ja maanteillä. Uudenmaan Liiton hallinnoiman Alueelliset Innovaatiot ja Kokeilut rahoituksen lisäksi, hankkeen etenemistä tukevat mm. Liikennevirasto sekä Stora-Enso Oyj.

Stefan Mynttinen
Projektipäällikkö, Pohjoinen Kasvuvyöhyke
Stefan.Mynttinen@ekarjala.fi
p. +358 40 668 2571

Northern Growth Zone

The Northern Growth zone is a network of collaborators backed by the Finnish Ministry of Economics and Employment, focused on supporting ventures related to the flow of goods to, from, and through Finland. The project’s main goals are:

 • Enhance Finnish competitiveness on the export and transit markets
 • Encourage the creation of lasting – traditional and digital – services in the transport sector
 • Commercialize innovations with international collaboration
 • Increase cohesion of common labor and financial markets within the Community
 • Establish Finland as an attractive environment for business and industry

The network is made up of a number of southern cities of Finland and the regions within, including: Espoo, Helsinki, Kotka, Kouvola, Lahti, Lohja, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Uusikaupunki and Vantaa. Regions include: South Karelia, Kymenlaakso, Päijänne Tavastia, Satakunta, Uusimaa and Southwest Finland.

Stretching from Stockholm to Turku and Helsinki, and onwards to St. Petersburg, the Northern Growth Zone connects a market of €330bn and a population of 13 million, along the EU defined TEN-T scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor. 60% of all Finnish export is produced within the Northern Growth Zone, signifying its importance to Finnish trade, logistics and investment.

The Regional Council of South Karelia participates in the Northern Growth Zone by initiating an effort to increase the use of innovation and digitalization in foreign trade, and flow of goods. Developing the Imatra-Svetogorsk border crossing point, and the processes associated with crossing it by both road and rail, will be a core objective. Aiding the South Karelian council in its project are a number of local industries and enterprises, including Stora-Enso Oyj and Vuoksi talot Oy. The project is also supported by the Regional Council of Helsinki-Uusimaa, and the Finnish Transport Agency.

Stefan Mynttinen
Project Manager, Northern Growth Zone
Stefan.Mynttinen@ekarjala.fi
p. +358 40 668 2571

Северный Пояс Развития

Является сообществом, поддерживаемой Финским Министерством Экономики и Труда,  с задачей расширения возможностей для развития в сфере транспортно-логистического обеспечения. Основные цели сообщества:

 • Повышение конкурентноспособности Финляндий на рынках транзита и экспорта
 • Создать среду для новых, устойчивых, традиционных и цифровых, транспортных услуг
 • Коммерциализация инноваций с помощью международного сотрудничества
 • Развитие интеграций единого экономического рынка, и рынка труда
 • Установить Финляндию привлекательной средой для бизнеса и промышленности

Участниками Северного Пояса Развития являются крупнейшие города и областя Южной Финляндий, включая: Эспоо, Хельсинки, Котка, Коувола, Лахти, Лохья, Пори, Порвоо, Раума, Сало, Турку, Уусикаупунки и Вантаа. Из областей: Южная Карелия, Кюменлааксо, Пяйят-Хяме, Сатакунта, Уусимаа и Варсинайс-Суоми.

Северный Пояс следует из Стокгольма через города Турку и Хельсинки, и далее до Санкт Петербурга, соединяя рынкы Скандинавий и Северо Западной Россий, которые состоят из 13-и миллион жителей, и 330-и миллиарда Евро ежегодного оборота. Пояс имеет особый национальный интерес для Финской промышленности, логистики и инвестиций, так как 60% всего Финского экспорта пройзводится на территорий Пояса.

Региональный Союз Южной Карелий участвует в проекте в качестве исполнительного органа. Целью Союза является расширение возможностей для развития в сфере транспортно-логистического обеспечения, а также повышение скорости и слаженности прохождения транспортных потоков через международный пропускной пункт Иматра – МАПП/ЖДПП Светогорск. В проекте Союза поддерживают Транспортное Агентство Финляндий, АО Стора Энсо, и другие.

Менеджер по проекту «Северный Пояс Развития»

Stefan.Mynttinen@ekarjala.fi
p. +358 40 668 2571