Valikko Sulje

Vaihemaakuntakaavan luonnos tulee nähtäville 5.4.2020.

TIEDOTE 16.3.2020

Etelä-Karjalan toisen vaihemaakuntakaavan luonnos asetetaan nähtäville huhtikuussa. Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti nähtäville asettamisesta kokouksessaan 16.3.2020.

Vaihemaakuntakaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) oli yleisesti nähtävillä syksyllä 2019.  Suunnitelmaa on nyt täydennetty saatujen lausuntojen sekä puhdistamovaihtoehtojen osalta. Myös päivitetty OAS asetetaan nähtäville samaan aikaan vaihekaavaluonnoksen kanssa.

Vaihtoehtoiset jätevedenpuhdistamon paikat ovat Kilteinen, Tujula,
Mustola, Kukkuroinmäki, Hyväristönmäki ja Toikansuo. Vaikka Toikansuon jätevedenpuhdistamomerkintä on kokonaismaakuntakaavassa merkinnällä et-1, maakuntahallitus päätti että myös vaihekaavaan merkitään et-1 merkintä Toikansuolle kaavakartan selvyyden vuoksi.

Vaihekaavassa ei oteta kantaa jätevedenpuhdistamojen purkuviemäreihin ja purkupaikkoihin, vaan kaavaselostuksessa esitetään mahdolliset purkupaikat vain sanallisesti.

Vaihekaavalla mahdollistetaan jätevedenpuhdistamon toteuttaminen joko maakunnallisena tai seudullisena. Alueen toimijoiden tehtävänä on ratkaista, mitä puhdistamovaihtoehtoa lähdetään toteuttamaan. 

Vaihekaavaluonnos ja siihen liittyvä kaavaselostus ovat luonnosvaiheessa. Koska vaihekaavaprosessin etenemisellä on vaikutusta puhdistamovaihtoehtojen jatkosuunnitteluun, vaihekaavaluonnos on tarkoitus laittaa julkisesti nähtäville 5.4.-10.5.2020 väliseksi ajaksi. Viranomaisilla ja sidosryhmillä on mahdollista antaa lausuntoja ja osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä vaihekaavaluonnoksesta nähtävilläoloaikana.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla sekä paikallisessa lehdistössä, Etelä-Saimaassa ja Uutis-Vuoksessa sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:
Aluesuunnittelujohtaja Marjo Wallenius, puh. +358 40 824 0915