EN RU

Maakunnan tehtävät 2021

Maakunnat vastaavat 1.1.2021 alkaen:

 • sosiaali- ja terveydenhuollosta,
 • pelastustoimesta,
 • ympäristöterveydenhuollosta,
 • alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä,
 • maakuntakaavoituksesta,
 • maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä
 • maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Tutustu tehtäväaloihin tarkemmin

Kun maakuntien toiminta käynnistyy vuoden 2021 alussa, maakunnilla on maakuntalakiluonnoksen mukaan 25 tehtäväalaa.

 1. sosiaali- ja terveydenhuolto
 2. hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
 3. alueellinen alkoholihallinto
 4. pelastustoimi
 5. terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut
 6. maatalous ja maaseudun kehittäminen
 7. maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta
 8. kalatalous ja vesitalous
 9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
 10.  alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
 11. maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
 12. kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
 13. luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito
 14. liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 15. vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät
 16. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät
 17. maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa
 18. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
 19. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
 20. vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
 21. ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
 22. maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen
 23. maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun kustannusten korvaaminen
 24. alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
 25. yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen.

Laissa määritellään lisäksi kuusi tehtäväkokonaisuutta, joita voidaan ottaa maakunnan tehtäviksi.