EN RU

Maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät keväällä 2019

(Valtiovarainministeriön tiedote 16.1.2019)

Maalis- ja huhtikuussa 2019 järjestetään kokeiluluontoisesti maakuntakohtaiset toiminnan ja talouden neuvottelupäivät. Ne lisäävät valtioneuvoston ja maakuntien keskinäistä vuorovaikutusta. Samalla ne myös edistävät ja jäntevöittävät valtioneuvoston yhteistä ohjausta.

Valtioneuvoston maakuntia koskevan ohjauksen lähtökohtana on maakuntien itsehallinto. Ohjaus koskee maakunnan järjestämistä koskevia tehtäviä.

Maakuntien ohjaus on luonteeltaan vuorovaikutusta ja kumppanuutta, jossa tavoitteena on maakuntien ja valtioneuvoston välinen yhteinen ymmärrys parhaista toimintatavoista. Ohjauksessa keskiössä on maakuntien palveluiden ja rahoituksen riittävyyden arviointi sekä maakunnan kyky selviytyä lakisääteisistä tehtävistään.

Maakuntakohtaiset neuvottelupäivät

Neuvottelupäivillä asioita käsitellään hallinnonrajat ylittäen teemakohtaisesti, joista valtioneuvosto ja maakunta sopivat yhdessä. Neuvottelupäivät toteuttavat lisäksi lakiesityksissä ehdotetut aluekehittämiskeskustelut, pelastustoimen neuvottelut ja maakuntalain 13 §:n mukaiset neuvottelut.

Neuvottelupäivien taustana ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2018 maakuntien kanssa käymät keskustelut näiden järjestämisvastuulle siirtyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta.

Etelä-Karjalan neuvottelupäivä on 3.4.2019. Nevottelut käydään Lappeenrannassa. 

Neuvottelupäivien alustava sisältö

Neuvottelupäivillä käsitellään maakunnan toimintaa ja taloutta kokonaisuutena. Päivien sisältöä ja ajankäyttöä räätälöidään maakuntakohtaisesti, mutta perusrakenne on kaikissa
tilaisuuksissa samanlainen.

  • Avaus, jossa läpikäydään yhdessä maakunnan ja valtioneuvoston tavoitteet neuvottelupäivälle
  • Tilannekatsaus uudistuksen esivalmisteluun
  • Teemakohtaiset keskustelut. Maakunta ja valtioneuvosto sopivat ja valmistelevat yhdessä keskusteluteemat, joissa käsitellään toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
  • Lounastauko
  • Mahdollisuus tarvittaessa maakunnan ja valtion erilliskeskusteluihin
  • Loppuyhteenveto, jossa käsitellään myös maakuntalain 13 § mukaiset asiat.
  • Neuvottelupäivien asialistasta sopiminen ja asiakirjojen valmistelu
  • Neuvottelupäivillä käsitellään valtioneuvoston ja maakuntien yhdessä valmistelemaa aineistoa, joka muodostuu useasta asiakirjasta ja joka valmistuu vaiheittain.

Maakunnat ovat toimittaneet yhteisesti käsiteltäväksi oman maakuntansa tilannekuvan ja ehdotukset neuvottelupäivillä käsiteltävistä teemoista vuodenvaihteen tienoilla. Valtioneuvoston valmistelijat työstävät osaltaan asiakirjoja tammikuussa.

Skype-palavereissa ajalla 29.1.-6.2. valtioneuvoston ja kunkin maakunnan valmistelijat sopivat yhdessä neuvottelupäivien agendasta sekä käsiteltävistä teemoista.

Valtioneuvosto toimittaa noin 2 viikkoa ennen neuvottelua kunkin maakunnan saataville neuvottelupäivän asiakirja-aineiston.

Neuvottelupäivien anti kootaan eväiksi tulevaan

Maakuntien vuorovaikutus- ja ohjausprosessia kehitetään valtioneuvostossa tiedon ja kokemusten perusteella. Neuvottelupäivien osallistujilta ja valmistelijoilta kootaan sähköinen palaute, jonka tulokset valmistuvat 17.5. mennessä.

Jos toiminnan ja talouden neuvottelupäivät vakiintuvat, ne tullaan järjestämään kalenterivuosittain tammikuun lopun ja helmikuun puolivälin välisenä aikana.

Tavoitteena on, että maakuntien ja valtioneuvoston väliseen vuorovaikutusohjaukseen saataisiin yhteinen tietopohja, jota työstetään mm. maakuntatieto-ohjelmassa. Näin varmistettaisiin, että kaikilla osapuolilla on käytettävissään samat tiedot ja että tiedot olisivat helposti kaikkien saatavilla.

Tarkoituksena olisi tulevaisuudessa valmistella maakunnan koko tehtäväalueen kattava tilannekuva, joka valmisteltaisiin yhteistyössä maakunnan ja valtioneuvoston välillä sekä valtioneuvostossa ministeriöiden kesken. Maakunnan tilannekuva sisältäisi kuvaukset mm. maakunnan tehtävistä, rahoitusennusteen ja arviot kustannuksista sekä ICT-tilannekuvan.

Neuvottelupäivien sisältö ja aikataulutus voivat muuttua, jos maakunta- ja sote-uudistuksen sisältöön tulee eduskunnan käsittelyssä talvella 2019 muutoksia. Tällaisessa tilanteessa, valtioneuvosto viestii neuvottelupäivistä ja niiden sisällöstä erikseen.

Lisätiedot alueuudistus.fi sivulla